Tuotetiedonhallinta

Tuotetiedonhallinnan johtamisen ABC

Tuotetiedonhallintaan panostaminen vaikuttaa suoraan sekä yrityksen kilpailukykyyn että sisäisten prosessien tehostumiseen. Menestyksen taustalla on johtamismalli, joka huomioi tuotetiedonhallinnan osana yrityksen strategiaa, ja jossa valtuutetaan vastuunkatoa selkeiden prosessien avulla. Tuotetiedonhallintaa johdetaan avoimella ja pitkäjänteisellä otteella.

Tuotetiedonhallinta ei ole IT-projekti. Se on strateginen valinta, ja vaatii onnistuakseen johtamista, jalkauttamista ja kärsivällisyyttä. Mitkä ovat tuotetiedonhallinnan johtamisen suurimmat karikot ja miten ne ovat vältettävissä?

”Tuotetiedonhallinnan käyttöönotto on muutosprosessi. Prosessi lähtee yleensä liikkeelle sieltä missä tuska on suurin, eli missä tietojen hallinta on konkreettisella tasolla. Muutos ei kuitenkaan voi jäädä vain johonkin yksikköön vaan sen pitää kattaa koko yritys eri tasoineen. Se vaatii muutosta toimintatapoihin, mutta erityisesti se vaatii kykyä muutoksen johtamiseen. Muutosta pitää johtaa pitkällä tähtäimellä”, Canterin myynti- ja markkinointijohtaja Minna Andersson sanoo. 

Kun yrityksen työelämäntehtävänä on halu luoda vaikuttavampia tuotekokemuksia, konkretisoituu se myös loppukäyttäjälle – organisoidun tuotetiedonhallinnan jalkautuksen avulla.

Tuotetiedon merkitys on suuressa roolissa asiakkaan ostopäätökselle. Canterin ja Tutkimustoimisto Vastakaiun tekemän Tuotetiedonhallinta Suomessa -tutkimuksen vastaajista jopa 76% piti tuotetietojen ja tuotesisältöjen merkitystä asiakkaan ostopäätökselle suurena.

Myös tietojen helppo saantimahdollisuus vaikuttaa asiakkaan ostopaikkaan. Tuotetiedot rikastavat sisältöä, luovat uusia markkinointimahdollisuuksia ja siten tekevät yrityksestä erottuvan kilpailijoihin nähden”, Vastakaiun strateginen tutkimuskonsultti Panu Erola kertoo.

Muutos on johtamismahdollisuus

Pysyvä muutos vaatii pitkäjänteistä johtamista. Hyvä johtaminen onkin edellytys onnistumiselle tuotetiedonhallinnan käyttöönotossa ja systemaattisessa käytössä. 

”Prosessin edetessä heräävät monenlaiset tunteet. Se voi olla organisaation tietoa hallitsevalle ammattilaiselle suuri kriisi, toiselle riittämättömyyden paikka ja kolmannelle ammatillista innostusta herättävä kasvukokemus. Kaikkien heränneet tunnetilat on tiedostettava ja otettava huomioon, sillä muutos vaatii henkistä kantovoimaa ja kannustusta. Vasta silloin organisaation yhteinen kehitys tuotetiedonhallinnan parissa voi jatkua”, Andersson täsmentää.

Koronan asettamat haasteet

Tuotetiedonhallinta Suomessa -tutkimuksen vastaajat arvioivat digitaalisten kanavien myynnin tuplaantuvan seuraavien vuosien aikana. Suurinta kasvua ounasteltiin verkkokauppojen, digitaalisten palveluiden, applikaatioiden, verkkosivustojen ja sosiaalisten medioiden pariin. 

”Korona asetti yritykset uuden tilanteen keskelle. Oli opittava toimimaan nopeasti tavalla, joka oli joillekin yrityksille tavoitteena vasta joidenkin vuosien sisällä. Uskallus astua uuteen normiin tuotti tulosta. Verkossa tapahtuva kaupankäynti sekä virtuaaliset tapahtumat tulivat osaksi yrityksien arkea”, Vastakaiun toimitusjohtaja Katariina Tenhunen listaa. 

57% yrityksistä, joilla on tuotetiedonhallinta käytössä koki kilpailukyvyn parantuneen koronan aikana, kun vain 33% niistä, joilla ei ole tuotetiedonhallintaa kokivat kilpailukykynsä parantuneen. 84% vastaajista pitää keskitettyä tuotetiedonhallintaa kriittisenä tulevaisuuden menestystekijänä.

Tuotetiedonhallinnan johtamiskarikot

Tuotetiedonhallinnan johtamisen tulee perustua strategiseen ymmärrykseen siitä mitä halutaan tehdä ja mitä halutaan muuttaa. Jos kokonaiskuvan pariin ei olla pysähdytty, muuttuu kehittäminen haastavaksi ja ajautuu helposti osaoptimointiin. 

Toinen merkittävä kompastuskivi on ymmärryksen ja tuen puute. 

”Yrityksen sisällä voi olla henkilöitä, jotka ovat halukkaita viemään muutosta eteenpäin, mutta ilman liiketoimintajohdon tukea tahojen intoa ei saada valjastettua ja jalkautettua muille. Tuen puute vaikuttaa automaattisesti myös resursointiin. Kun asiaa ei nähdä merkittävänä johdon tasolla, sille ei osoiteta myöskään työtunteja tai budjettia”, Andersson sanoo. 

Koskaan ei ole liian myöhäistä havahtua nykytilanteeseen ja pyrkiä muutokseen tuotetiedonhallinnan parissa.

Organisaation asenne ja ymmärrys

Mikään ei tule käskemällä tai odottamalla. Vaan johtamisella. 

Moni tutkimuksen vastaajista toi esille sen, että oma halu panostaa tuotetiedonhallinnan prosessiin latistui, koska muu henkilöstö ei nähnyt asiaa tärkeänä.  Kun kokonaiskuva ei ole selvillä, ei sen kauaskantoisuuttakaan ole mahdollista havaita. Tämä taas luo tekemisestä vain tässä hetkessä seisovaa ja tempoilevaa. On erityisen tärkeää keskittyä siihen mitä kehitetään ja millä mentaliteetilla. 

”Tuotetiedonhallinnan tulisi olla liiketoiminnan ytimessä ja saada rauhan kehittyäkseen. Pitkäjänteisyys ja asioiden aihekohtainen eteenpäinvieminen luovat perustaa, jonka päälle kehittää vahvaa tulevaisuutta”, Andersson sanoo.  

Miten vaikuttaa yrityksessä vallitseviin asenteisiin ja luoda sitoutuneisuutta? 

Yrityksessä, jossa tieto on valtaa, voi tuotetiedonhallinnan käyttöönotto aiheuttaa omat haasteensa ja joillekin henkilöille uhatuksi tulemisen tunnetta. Silloin on ensiarvoisen tärkeää kommunikoida mitä tapahtuu ja miksi, miten tuotetiedonhallinta auttaa kaikkia – myös tiedosta vastaavia henkilöitä – ja miten paljon positiivisia asioita se voi tuoda jokaisen työnkuvaan, kun tiedon jakaminen muuttuu avoimeksi ja läpinäkyväksi. 

”Työntekijä voi saada miellyttävämpiä ja laajempiakin työtehtäviä, kun aikaa vapautuu tiedon kopioinnista ja tarkistamisesta muuhun. Ihmiset saadaan muutokseen mukaan, kun he tietävät miten he voivat siitä hyötyä”, Andersson kertoo.  

Tutkimuksen tulokset

Ote Tuotetiedonhallinta Suomessa 2021 – tutkimuksesta 

Dialogia ja avoimuutta

Tuotetiedonhallinnan prosessi vaatii organisaatiolta kahdensuuntaista dialogia; horisontaalista ja vertikaalista, mutta myös avoimuutta asiakkaiden ja kumppaneiden suuntaan. 

”Tuotetiedonhallinnan tekijöille on oleellista saada oma työ organisaatiossa näkyväksi ja mahdollisuus kommunikoida avoimesti ylöspäin, jotta johto pysyy tilanteissa kartalla ja tietää miten kriittisen tärkeästä asiasta on kyse”, Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz kertoo.

Organisointi ja vastuut

Jos tuotetiedonhallinnan vastuunjako on epäselvää, se aiheuttaa väistämättä haasteita. 

Myös oman yksikön tuotetiedonhallinnan vastuuhenkilön puuttuminen voi johtaa irralliseen ja hajautettuun ymmärrykseen, jolloin koko organisaatio kärsii ripotellusta tiedosta ja sen hallinnasta. 

”Kaikki lähtee liiketoiminnasta ja organisaation dnasta. Millainen johtamisjärjestelmä yrityksessä on? Ei kannata tuoda liian erilaista uutta tapaa arkeen, joka sotii organisaation normaalia yrityskulttuuria vastaan”, Palatz selventää. 

Kuka tai mikä tiimi vastaa datasta ja tietopääoman kehittämisestä, ketkä vastaavat itse tiedosta ja sisällöstä? Tiedon omistajuus voi olla hajautettua, eri osiot voivat vastata eri sisällöistä. Kuitenkin niin, että kaikille on jokaisen rooli selvillä ja kaikista asioista viestitään organisaation sisällä läpinäkyvästi. 

”Kun vastuu jaetaan organisaatiossa organisoidusti, homma toimii”, Canterin toimitusjohtaja Palatz jatkaa. 

On tärkeää muistaa, että kyse ei ole vain projektista vaan tuotetiedonhallinnan tuominen osaksi organisaatiota on strateginen valinta. Se on oltava mielessä koko ajan. 

Missä roolissa toimiva henkilö voi vastata tuotetiedonhallinnasta? Joissain yrityksissä vastuu on markkinoinnissa, joissain it-päädyssä. 

”Tärkeintä on löytää ne avainhenkilöt, jotka sitoutuvat tietopääoman kehittämishankkeeseen ja arkkitehtuurikehittämiseen. Strateginen kehitys on kuitenkin avainroolissa, joten avainhenkilöiden kautta tapahtuva tiedon jalkautus pitäisi tapahtua kaikille, kaikkialla”, Palatz täsmentää. 

Toimintamallit ja prosessit

Kun yritys panostaa tuotetiedonhallintaan ja tietopääoman kehittämiseen, se alkaa näkyä kaikessa tekemisessä. Tiedot ovat paremmin ajan tasalla ja kattavasti esillä ja tieto on kaikkien osastojen hyödynnettävissä. Järjestelmä tukee tekemistä ja ja tekeminen liiketoimintaa. 

Selkeät toimintamallit ja prosessit tukevat tuotetiedonhallinnan johtamista ja varmistavat tekemisen tasalaatuisuutta arjessa. Sovituilla toimintamalleilla on iso rooli.

”Tuotetiedonhallinnan prosessi on tiimityötä. Johdon avoimuus ja asian systemaattinen eteenpäinvienti tiiminvetäjien tuella sekä yleinen kommunikointi tuovat ajan kanssa tulosta. Tavoiteasetannan ja viestin ymmärrystä ei voi ulkoistaa viestin vastaanottajalle, siksi mahdollisimman selkeä kommunikointi ja avoin ilmapiiri tukevat prosessissa mitä parhaiten”, Palatz kiteyttää. 

Tuotetiedonhallinta luo parhaimmillaan yritykselle paljon mahdollisuuksia. Kun asiakkaan tarpeet kasvavat ja he vaativat yhä enemmän ostokäyttäytymisen ohessa tiedollista palvelua, on tuotetiedonhallinta oleellinen työkalu asiakaskunnan ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. 

”Tuotetiedonhallinta luo kilpailuetua ja erottuvuutta kilpailijoista”, Palatz summaa.  

Viisi vinkkiä tuotetiedonhallinnan prosessiin

 1. Tuotetiedonhallintaa täytyy johtaa: sitoutuminen lähtee johdosta.
 2. Koko ekosysteemi mukaan alusta alkaen – dokumentointi säästää aikaa ja vaivaa.
 3. Tuotetiedonhallinta vaatii aluksi paljon resursseja, mutta ajan kanssa se helpottaa elämää ja poistaa turhaa päällekkäistä tekemistä. 
 4. Kaikki tehdään asiakasta ajatellen.
 5. Yksi asia kerrallaan: kaikkea ei voi tehdä heti valmiiksi, kyse on jatkuvasta prosessista. 

Teksti pohjautuu 25.3.2021 järjestettyyn Tuotetiedonhallinnan johtaminen -webinaariin, jonka pääset katsomaan täältä. Webinaarin aiheena on Tuotetiedonhallinnan johtaminen – tyypilliset kompastuskivet ja niiden välttäminen. Webinaarissa käsitellään myös Canterin asiantuntijoiden sekä tutkimustoimisto Vastakaiku Oy:n tekemää Tuotetiedonhallinta Suomessa -tutkimusta. Tutkimuksen päätavoitteena oli kartoittaa mikä on tuotetiedonhallinnan nykytila, haasteet, merkitys yrityksen kilpailukyvylle ja mitä tuotetiedonhallinta antaa yritykselle tulevaisuudessa. 

Vastaajat olivat pääsääntöisesti tuotetiedonhallinnan parissa työskenteleviä ammattilaisia ja osaajia, jotka joutuvat tarkastelemaan asiaa johtamisen näkökulmasta. Tutkimukseen saatiin tasainen jakauma eri kokoisia yrityksiä eri toimialoilta. Tutkimuksen pääset lataamaan täältä.

tuotetiedonhallinta akilleen kantapää

Tuotetiedonhallinnan haasteet ja mahdollisuudet

Selvitys: Koronavuosi paljasti Akilleen kantapään suomalaisyrityksissä – Tuotetiedon nykylaadulla ei pärjää kansainvälistyvässä kilpailussa

Vaikka tuotetietoa pidetään kriittisen tärkeänä vaikuttajana asiakkaan ostopäätökseen, yritykset eivät ole tyytyväisiä sen hallintaan, paljastaa tuotetiedonhallinnan ammattilaisille suunnattu kyselytutkimus 

Koronavuosi 2020 sai suomalaisyritykset havahtumaan digitaalisten alustojen ja verkkokaupan potentiaaliin. Canterin teettämä kyselytutkimus kertoo, että yritykset odottavat digitaalisten kanavien kautta tapahtuvan myynnin osuuden lähes kaksinkertaistuvan seuraavien kahden vuoden sisällä.

Digikaupan korostuessa myös tuotetiedon merkitys kasvaa. Tuotetiedolla tarkoitetaan kaikkea tuotteeseen liittyvää informaatiota, jolla asiakasta palvellaan ostopolun ja asiakkuuden eri vaiheissa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 76 prosenttia piti tuotetietoa suurena tai erittäin suurena vaikuttimena asiakkaan ostopäätöksessä.

Vaikka tuotetietoa pidettiin kriittisenä menestystekijänä, sen hallinta oli vastaajilla puutteellisissa kantimissa. Vain 11 prosenttia vastaajista koki olevansa erittäin tyytyväisiä yrityksensä tämänhetkiseen tuotetiedon hallintaan. Jopa 33 prosenttia arvioi menettäneensä kauppaa virheellisten tai puutteellisten tuotetietojen takia.

”Yhä useampien suomalaisyrityksen silmät ovat tänä vuonna avautuneet digitaalisen kaupan tärkeydelle ja sitä kautta tuotetiedon merkitykselle. Etenkin B2B-puolella korostuvat tuotteen vaatimustenmukaisuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Yksinkertainen totuus on, että asiakas ei osta, jos hän ei tiedä”, kertoo keskitetyn tuotetiedonhallinnan ratkaisuja tarjoavan ja konsultoivan Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz.

Tieto hajallaan ERP:eissä ja Exceleissä, vaikka keskitetty tuotetiedonhallinta auttaisi

Merkittävimpiä ongelmia tuotetiedon hallinnassa suomalaisyritysten mukaan ovat tiedon hajanaisuus eri järjestelmissä sekä yhtenäisten toimintamallien puuttuminen.

”Todella moni kyselytutkimukseen vastannutt tuotetiedonhallinnan ammattilainen kuvaili tilannetta, jossa tuotetieto on pirstaloitunut moneen rinnakkaiseen järjestelmään ja usean eri henkilön taakse. ERP:eissä, exceleissä tai kollegojen hatuissa asuvan tuotetiedon kuljettaminen myyntikanaviin ja -materiaaleihin teettää yrityksissä tuskastuttavan paljon käsityötä”, arvioi Palatz selvityksen tuloksia.

Tuotetiedonhallintaa on mahdollista automatisoida Product Information Management eli PIM-järjestelmillä. PIM-ratkaisut helpottavat kaupallisten tuotetietojen keskitettyä hallintaa, kun tiedot voidaan päivittää eri myyntikanaviin yhdestä paikasta.

Canterin teettämän selvityksen tulokset antavat vahvan signaalin keskitetyn kaupallisen tuotetiedonhallinnan hyödyistä. Keskitettyä PIM-ratkaisua hyödyntävistä yrityksistä yli 70 prosenttia kertoi olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä yrityksensä tuotetiedonhallintaan, ja 44 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväisiä tuotetietojensa laatuun. Sen sijaan ilman PIM-ratkaisua toimivista yrityksistä lähes 70 prosenttia oli tyytymättömiä yrityksensä tuotetiedon hallintaan, ja vain 20 prosenttia oli tyytyväisiä tuotetiedon laatuun.

”Tuotetiedonhallintaa keskittäneet yritykset toivat esille selkeitä liiketoimintahyötyjä. Tuotetiedonhallinnan nopeus, helppous ja automaattisuus mahdollistaa paremman keskittymisen verkkomyynnin ja markkinoinnin kannalta tärkeisiin osa-alueisiin, kuten tietoa rikastaviin sisältöihin. Yrityksissä, joissa kaupallista tuotetiedonhallintaa ei ole keskitetty, painitaan useimmiten vielä perusasioiden, kuten tuotetiedon oikeellisuuden ja riittävän laatutason varmistamisen kanssa”, Palatz kertoo.

Amazon kiinnostaa, mutta siellä pärjääminen vaatii rikastamista

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten yritysten asenteita Amazoniin, Google Shoppingiin tai erilaisiin alakohtaisiin markkinapaikkoihin liittyen. Näitä piti kiinnostavina yli kolmannes, eli 35 prosenttia vastaajista.

Kaupan laajeneminen Amazonin kaltaisille alustoille korostaa entisestään tuotetiedon ja sen keskitetyn hallinnan tärkeyttä: esimerkiksi tuotekuvauksista vaaditaan markkinakohtaisuutta ja useita eri kieli- ja mittayksikköversioita. Tuotesisällöt ovat myös keino erottautua kilpailijoista.

”Etenkin kuluttajatuotteita myyvät kotimaiset yritykset kokevat Amazonin, Google Shoppingin ja muut markkinapaikat tärkeiksi väyliksi tavoittaa globaalimpi asiakaskunta”, Palatz tulkitsee kyselyn vastauksia.

Keskitetyn tuotetiedonhallinnan ratkaisut auttavat myös tuotetiedon rikastamisessa, eli esimerkiksi videoiden, käyttäjätarinoiden, oppaiden tai tuotelinkitysten liittämisessä perustietojen yhteyteen. Kyselyn vastaajista 87 prosenttia arvioi rikastetun tuotetiedon olevan tärkeä erottautumistekijä digikanavissa.

”Suosittelun voima verkkokaupassa on valtava. Jos yritys pystyy rikastamaan tuotetietojaan esimerkiksi vinkkivideoilla, muiden käyttäjien arvioilla tai inspiroivilla käyttöesimerkeillä, se saa etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna. Myös vastuullisuuteen ja eettisiin arvoihin liittyvä viestintä nousee koko ajan tärkeämmäksi”, sanoo Palatz.

Canterin marraskuussa 2020 toteuttama selvitys oli ensimmäinen tuotetiedonhallinnan tilaa Suomessa laajasti selvittänyt tutkimus. Sähköiseen kyselyyn ja laadullisiin puhelinhaastatteluihin osallistui yli 100:n eri yrityksen kaupallisen tuotetiedonhallinnan parissa työskentelevää asiantuntijaa ja päättäjää. Tutkimuksen toteutti Canterin toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku Oy.

Lisätietoja:

Patrik Palatz, toimitusjohtaja, Canter OY

puh. 040 774 1200

patrik.palatz@canter.fi

Sales Enablement trendit vuonna 2021

Paulus Perkkiö, Seidat Oy

Patrik Palatz, Canter Oy

Haastattelussa Seidatin toimitusjohtaja Paulus Perkkiö ja Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz.

Sales Enablement on kaikkea muuta kuin perinteistä myynnin johtamista, se on myynnin mahdollistamista. Tämä strateginen työskentelytapa tukee myynnin onnistumista ja mahdollistaa tarvittavat materiaalit ja työkalut.

Vuosi 2020 muutti myynnin työskentelytavat täysin, kun asiakaskohtaamiset siirtyivät virtuaalisiin tapaamisiin, ja myyntiorganisaatiot joutuivat uudistamaan vanhoja tuttuja toimintatapojaan. Haastattelimme Seidatin toimitusjohtajaa Paulus Perkkiötä sekä Canterin toimitusjohtajaa Patrik Palatzia ja kysyimme, mitä isoja myynnin trendejä vuosi 2021 tuo tullessaan.

1. Myynnin johtaminen muuttuu

Palatz: Johtaminen on isossa murroksessa. Vuonna 2021 myynnin johtamisen muutos jatkuu kontrolloivasta mahdollistavaan johtamiseen, jossa ydinajatuksena on mahdollisimman hyvien kaupanteon edellytysten luominen myyjille ja myyntitiimeille. Yksi taustalla olevista perusajatuksista on, miten keskivertomyyjästä saadaan huippumyyjä.

Perkkiö: Menestyminen vaatii mahdollistamista ja ihmiskeskeisyyttä. Myyntiä tukevien Sales Enablement -työkalujen tulee olla sellaisia, että ne tukevat vuorovaikutusta myyjän ja asiakkaan välillä. Työkalujen avulla myös asiakasdata syntyy automaattisesti eikä myyjän tarvitse hoitaa erikseen esimerkiksi asiakasraportointia.

2. Järjestelmien ekosysteemi

Perkkiö: Myynnin isoihin trendeihin liittyy myyntityötä tukevat työkalut, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että järjestelmien määrän tarvitsee kasvaa. Samassa ekosysteemissä olevat eri järjestelmät voidaan integroida keskenään, jolloin ne sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Ekosysteemin avulla myyjällä voi parhaimmillaan olla käytössään tarvitsemansa sisältö ja tieto yhden käyttöliittymän, esimerkiksi Adeona Sales Toolin tai Seidatin, kautta. Toimiva tiedonsiirto toimii taustalla huomaamattomasti sekä tehostaa työaikaa poistaen turhia työvaiheita.

Palatz: Eri alustoilla on omat roolinsa, ja yhdessä ne muodostavat yrityksen tarpeita palvelevan kokonaisuuden. Hyvin suunniteltuun kokonaisuuteen on helppoa lisätä tiettyihin tarpeisiin suunniteltuja palveluita. Mikropalveluissa hyvät rajapinnat ovat tärkeitä, sillä niiden avulla tieto saadaan kulkemaan järjestelmien välillä.

3. Analytiikka ja data

Perkkiö: Erilaiset luvut ja analytiikka ovat myyjälle tärkeitä apuvälineitä itsensä johtamiseen, koska data tarjoaa paljon oleellista tietoa asiakkuuteen liittyen. Seidatissa myyjä näkee järjestelmästä esimerkiksi asiakkaan statuksen, kuten onko hän lukenut myyjän lähettämiä materiaaleja tai jakanut niitä eteenpäin. Statuksen avulla myyjä näkee, milloin on oikea ajoitus avata keskusteluyhteys asiakkaan kanssa. Data on myös myyntijohdolle tärkeä työkalu prosessien suunnitteluun ja tiimin kehittämiseen.

Palatz: Datan avulla saadaan myös parempi asiakasymmärrys ja voidaan minimoida ostopolun pullonkaulat. Perustietojen, kuten asiakas- ja tuotetietojen, laatu vaikuttaa Sales Enablement -toimintatapojen jalkauttamiseen. Adeona PIM:in avulla varmistetaan tuotedatan korkea laatu, ja monipuolisesti hyödynnettävä tuotetietomalli. Kun näitä hyödynnetään verkkokaupassa ja myyntimateriaaleissa, saadaan kerättyä tietoa, jolla toimintaa voidaan kehittää.

4. Etätyön merkitys

Perkkiö: Hybridimalli ja etätyö ovat tulevaisuuden työskentelytapoja. Myyntiorganisaatioille, jotka ovat jääneet odottamaan vanhaan palaamista, tulee valitettavasti kylmät oltavat. Etätyöskentely on yksi vuoden suurimmista myynnin trendeistä ja se tulee myös voimistumaan vuoden 2021 aikana. Muutos vaatii pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat etätyöskentelyn ja siihen liittyvät haasteet sekä toimivan tiimityöskentelyn riippumatta siitä, missä tiimi fyysisesti on.

Palatz: Ei voida enää ajatella, että markkinointiosasto auttaa joka kerta, kun tarvitaan asiakaskohtaisia myyntimateriaaleja. Myynnillä pitää olla hyvät työkalut käytössään, jotka mahdollistavat juuri oikean sisältöisten, brändinmukaisten ja asiakaskohtaisten myyntimateriaalien tuotannon napin painalluksella.

Perkkiö: Loppujen lopuksi myynti on aika teknistä. Ilman oikeita Sales Enablement -työkaluja ja pilviratkaisuja, ihmisen kädet eivät riittäisi – taustalla täytyy pyöriä automatisoituja prosesseja. Myyjän tehtävä on keskittyä olennaiseen, eli vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa ja modernilla myynnin johtamisella tämä on mahdollista.

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tuotehallinta menestystekijäksi

Tuotehallinta menestystekijäksi vuonna 2021

Tule kuulemaan miten tuotehallinta käännetään liiketoiminnan menestystekijäksi vuonna 2021. Mukana keskustelussa tuotetiedonhallinnan asiantuntijoita ja käyttäjiä.

Kaupallinen tuotetiedonhallinta Suomessa 2021 – Canter tutkimus

Jos haluat tietää miten menestyvät yritykset tuotetiedonhallintaa hyödyntävät, ja mitä he pitävät sen tärkeimpinä kehityskohteina tulevaisuudessa, lataa maksuton kopiosi tutkimusraportista täältä.

Webinaarisarja – Tuotetiedonhallinta Suomessa 2021

Canter on tutkinut tuotetiedonhallinnan tilaa ja tulevaisuutta Suomessa. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan. Tervetuloa kuulemaan sen tuloksia!

Onnistuneet etäjuhlat

Onnistuneet etäjuhlat

Tänä vuonna jo perinteeksi muodostuneet Adeona PIM syntymäpäiväjuhlat järjestettiin poikkeusoloissa etänä. Hieman meitä jännitti ennakkoon, kuinka normaalioloissa niin välitön ja lämminhenkinen juhla onnistuu verkon välityksellä. Yllättävän hyvinhän se meni!

Valitsimme alustaksi Zoom Meetings, joka oli meille entuudestaan vieraampi. Siellä on muutamia toimintoja, joita meille tutummasta Teams-ympäristöstä ei löydy, joten päätimme lähteä rohkeasti kokeilemaan.

Halusimme ennakkoon tiedon ilmoittautumisista, ja se kävi mukavasti Zoomin rekisteröinnin avulla. Muistutusta tapahtumasta ei Meetings-puolella pystynyt lähettämään, mutta saimme kikkailtua sellaisenkin osallistujille lähettämällä kaikille muokatun osallistumisvahvistuksen päivää ennen tapahtumaa.

Tapahtuman aloitimme videokoosteella aiempien vuosien tapahtumien tunnelmasta. Esittäytymiset hoidimme Chatin kautta, jonne kaikki saivat kertoa suhteestaan päivänsankariin, eli Adeona PIM -tuotetiedonhallintaan. Joukossa oli runsain joukoin Adeona PIM:iä käyttäviä, sen käyttöönottoa harkitsevia sekä Adeona-yhteisössä kumppaneina toimivia toiminnanohjausjärjestelmien ja verkkopalveluiden toimittajia.

Onnistuneet etäjuhlat Ohjelma

Ohjelmassa oli perinteiseen tapaan Adeona PIM -terveiset, ja kaksi mielenkiintoisia asiakaspuheenvuoroa. Ensimmäisessä asiakaspuheenvuorossa Etola Yhtiöiden toimitusjohtaja Mikael Etola kertoi Etran digimatkasta. Etra on ollut selkeä edelläkävijä alallaan, ja Adeona PIM tuotetiedonhallinta on ollut tukemassa Etran liiketoiminnan kehitystä jo yli kymmenen vuoden ajan. Adeona PIM ja Adeona Sales Tool yhdessä ovat mahdollistaneet Etralle äärimmäisen asiakaslähtöisen monikanavaisen toimntamallin. Asiakkaita palvellaan kattavalla tuotetiedolla, ja asiakkaalle relevanteilla tuotteilla niin digikanavissa, myyntitapaamisissa, kuin markkinoitnimateriaaleissakin.

Reka Kaapelin tuotekehitysjohtaja Mika Mutru kertoi puolestaan budjetissa ja aikataulussa pysyneestä Adeona käyttöönottoprojektista sekä ensimmäisistä kokemuksista sen hyödyistä liiketoiminnalle. Kaapelit ovat hyvin standardoituja tuotteita, joten tärkeä erottautumistekijä on se, miten ja missä niistä asiakkaille kerrotaan. Tätä tarvetta palvelee kattavasti keskitetty tuotetiedonhallinta ja julkaisuautomaatio.

Viimeisessä puheenvuorossa esiteltiin Canterin vastavalmistunut tutkimus Tuotetiedonhallinta Suomessa, jossa toistasataa tuoteyritysten edustajaa kertoivat kokemuksistaan ja näkemyksistään kaupallisesta tuotetiedonhallinnasta nyt, ja tulevaisuudessa.

Ohjelma huipentui Adeona Community Champions -palkintojen jakoon. Adeona yhteisön jäseniä palkittiin seuraavasti:

 • Vuoden Aktiivi – Tiia Rännäli, RCK Finland
 • Vuoden Kehittäjä – Jyri Koskinen, Reka Kaapeli
 • Vuoden kontribuuttori – Juha-Matti Lassila, IKH
 • Vuoden proikkari – Oiva Katajainen, Hedengren
 • Vuoden sisältömestari – Annika Koukka, Airam Electric
 • Vuoden tsemppari – Jari Niemi, Tevella
 • Vuoden projekti – Etra PIM platforming, Toni Venemies, Iida Lilja ja Karoliina Korkalainen, Etra

Tilaisuuden lopuksi jakauduimme Zoomin breakout room:eihin, joissa pidettiin demoja, ja oli mahdollisuus keskustella niin esiintyjien, kuin muiden juhlavieraidenkin kanssa.

Adeona palkinnot

Hyvä puoli tapahtumassa oli se, että siitä syntyi kätevästi tallenne, jota ne, jotka eivät tilaisuuteen päässeet voivat katsoa kaikessa rauhassa kotisohvaltaan.

Kokonaisarvosanaksi juhlavieraat antoivat tapahtumallemme 4/5, eli voidaan sanoa, että kyseessä olivat onnistuneet etäjuhlat!

Hyvät esitykset ja mukava tunnelma!

Tuotetiedonhallinta tutkimus

Tuotetiedonhallinta tutkimus

Canter tutkii ensimmäisenä Suomessa tuotetiedonhallinnan tilaa

Tämä vuosi on ollut kaikin puolin poikkeuksellinen ja pakottanutyritykset miettimään kilpailukykyä uusista näkökulmista. Me haluamme selvittää kaupallisen tuotetiedonhallinnan nykytilan Suomessa. Tutkimuksen toteuttaa toimeksiannostamme Tutkimustoimisto Vastakaiku Oy.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun aihetta kartoitetaan Suomen markkinassa laajemmin. Uskomme, että tuotetiedonhallinnalla on saavutettavissa merkittäviä liiketoimintahyötyjä, mutta mitä mieltä sinä olet?

Tutkimusaika on päättynyt. Ota yhteyttä, mikäli haluat tutkimusraportin sähköpostiisi.

Jokaisesta vastauksesta lahjoitamme euron Suomen Mielenterveys ry:lle. Lisäksi saat halutessasi yhteenvedon tutkimuksen keskeisistä tuloksista ja johtopäätöksistä.

Kansainvälistyvä verkkokauppa

Webinaari verkkokauppojen ketterästä kansainvälistymisestä

Webinaari – kansainvälistyvä verkkokauppa

Tervetuloa keskiviikkona 7.10. klo 09.30 – 11.30 maksuttomaan webinaariimme inspiroitumaan ja saamaan vinkkejä verkkokaupan kansainvälistymiseen. Webinaarin järjestävät yhteistyössä Canter, Transfluent ja Tulos.

Webinaari on tarkoitettu kaikille niille verkkokaupoille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä tai toimivat kansainvälisesti, mutta haluavat nopeuttaa kasvua tai avata uusia markkinoita.

Webinaarissa Canterin, Transfluentin ja Tuloksen asiantuntijat vastaavat mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten kansainvälistyminen onnistuu digitaalisia työkaluja ja markkinointikanavia hyödyntäen ja miten varmistat, että pystyt jakelemaan oikeaa tuotesisältöä oikea-aikaisesti eri markkinoilla jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä?
 • Miten tehdä dataan pohjautuvaa markkina-analyysiä ja löytää uudet potentiaaliset markkinat?
 • Miten koemarkkinoinnin avulla validoida uudet potentiaaliset markkinat?
 • Miksi kansainvälistyvän verkkokaupan kannattaa keskittää tuotesisältöjen hallinta ja miten sisältöjen lokalisointi/kääntäminen hoidetaan ketterästi automaatiolla?

Tuotetiedonhallinta PIM webinaari

Webinaari – Kuinka hallita tuotetietoa tehokkaasti moneen kanavaan

Tervetuloa tiistaina 22.9. klo 9.00 – 9.45 webinaariimme inspiroitumaan ja saamaan vinkkejä kuinka yrityksenne voi kasvattaa myyntiä paremmalla tuotetiedolla.

 • Miksi tuoteyritysten tulisi viimeistään nyt keskittää tuotesisältöjen hallinta?
 • Miten varmistat, että pystyt jakelemaan oikeaa tuotesisältöä oikea-aikaisesti eri myyntikanaviin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä?
 • Kuinka ylläpidät tuotesisältöjä helposti ja tehokkaasti?

Saat vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin webinaarimme aikana, jossa annamme käytännön vinkkejä  tuotetiedonhallintaan esimerkkien kautta.

Webinaarin jälkeen saat käyttöösi tuotetiedonhallinnan oppaan, jonka avulla näet, kuinka yrityksesi pääsee sopivan kokoisin askelin, mutta tehokkaasti tuotetiedonhallinnan kanssa vauhtiin.

Webinaarin asiantuntijat

Patrik Palatz

Patrik Palatz

CEO, Canter Oy

Patrik on Canterin toimitusjohtaja ja oman elämänsä rokkitähti, joka innostuu datasta, brändeistä, ihmisistä ja elinikäisestä oppimisesta. Patrikilla on pitkä kokemus kaupallisen tuotetiedon hallinnan kehittämisestä mm. teollisuuden ja kaupan alan yritysten parissa.

Minna Andersson

Minna Andersson

Head of sales & Marketing, Canter Oy

Minnalla on kokemusta myynnin digitalisoinnista, markkinoinnista ja brändinhallinnasta neljännesvuosisadan ajalta. Minna on ollut osana sekä johtanut kansainvälisiä markkinointitiimejä niin globaaleissa kuin kotimaisissakin organisaatioissa. Viime vuodet Minna on keskittynyt vaikuttavampien tuotekokemusten kehittämiseen keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla.